Een goede administratie is de sleutel tot belastingaftrek en probleemloze belastingcontroles

Wij KUNNEN JE HELPEN!

Als je een klein bedrijf hebt, of een nieuw bedrijf start, weet je waarschijnlijk dat je een administratie van je inkomsten en uitgaven moet bijhouden. In het bijzonder moet je jouw uitgaven zorgvuldig registreren om het volledige bedrag van de belastingaftrek waar je recht op heeft te kunnen claimen. En je wilt er zeker van zijn dat je de bedragen die op je belastingaangiften worden vermeld, kunt verdedigen als je ooit wordt gecontroleerd door de belastingdienst of de belastingdienst van de staat.

Bepaalde soorten uitgaven, zoals auto-, reis-, maaltijd- en kantoorkosten, vereisen speciale aandacht omdat ze onderworpen zijn aan speciale registratievereisten of beperkingen op de aftrekbaarheid.

Het is interessant om op te merken dat er niet één manier is om een bedrijfsadministratie bij te houden. Behalve in aantal gevallen, vereist de wet geen specifieke soort administratie. Je kan elk administratiesysteem kiezen dat geschikt is voor jouw bedrijf en dat je inkomsten en uitgaven duidelijk laat zien.

Toch scoren veel belastingbetalers niet veel punten als het gaat om het bijhouden van gegevens. Hieronder drie zaken om het probleem te illustreren.

1. Zonder goede boekhouding kan de belastinginspectie je inkomen reconstrueren…

Als een belastingbetaler wordt gecontroleerd en geen goede administratie heeft, kan de controleur een “bank-deposito-analyse” uitvoeren om het inkomen te reconstrueren. Dat gaat ervan uit dat al het geld dat tijdens een bepaalde periode op de rekeningen wordt gestort, belastbaar inkomen is. Dat is wat er gebeurde in het geval van de eigenaar van een muntwinkel en een postzegelbedrijf. De eigenaar was het niet eens met het bedrag aan inkomsten dat de controleur hem toekende nadat hij een bankdeposito-analyse had uitgevoerd.

De directeur van de FOD-financiën merkte op dat als de belastingbetaler voldoende gegevens bijhield, “hij de bankdeposito-analyse helemaal had kunnen vermijden.” Omdat hij dat niet deed, oordeelde de Belastingdirectie de bankanalyse passend en de eigenaar had zijn bedrijfsinkomsten te laag opgegeven.  De eigenaar moest extra belasting betalen samen met een boete.

2. Uitgaven moeten aantoonbaar zakelijk zijn

In een ander geval werden de vorderingen van een onafhankelijke verzekeringsagent voor diverse zakelijke aftrekposten grotendeels ontkend. De belastingcontroleur oordeelde dat hij over documentatie beschikte in de vorm van creditcardafschriften en andere bonnetjes waaruit bleek dat er kosten werden betaald. Maar er was geen bewijs van een zakelijk doel. Zo betaalde hij bijvoorbeeld voor software, kleding, gadgets en brandstof, maar uit de administratie bleek niet of de aankopen voor zijn bedrijf of voor hem persoonlijk waren. De eigenaar moest extra belasting betalen samen met een boete.

3. “Geen bijkomende gegevens” kan betekenen “geen aftrekposten”

In dit geval waren gehuwde belastingbetalers partners in een reisbureau en eigenaar van een softwarebedrijf. De belastingcontroleur ontkende hun aftrek van autokosten, geschenken, maaltijden en reizen wegens onvoldoende documentatie. Het echtpaar leverde geen bewijs voor het zakelijke doel van de geschenken die ze hadden gegeven. Bovendien gaven hun creditcardafschriften en andere informatie geen details over het tijdstip, de plaats en de zakelijke relatie voor de maaltijdkosten of gaven ze niet aan dat de reis voor zakelijke doeleinden werd uitgevoerd.

De “verboden aftrek” in dit geval is direct toe te schrijven aan het nalaten van de belastingbetaler om adequate reisverslagen te schrijven. De eigenaar moest extra belasting betalen samen met een boete.

Wij kunnen helpen

Neem contact met ons op als je hulp nodig hebt bij het bewaren van een adequate bedrijfsadministratie. Een nauwgezette, proactieve benadering van de manier waarop u, of wij uw administratie bijhouden, kunnen uw belastingaftrekken beschermen en een controle veel minder pijnlijk maken.

bron afbeelding: dreamstime

WHAT’S IN A NAME: VERBORGEN VERMOGENSBELASTING IN BELGIE

Het idee van een “vermogensbelasting” ligt weer op de tafel bij de regeringsonderhandelingen.  Blijkbaar is zich niet iedereen bewust van het feit dat dit al lang bestaat in België.  Alleen kent het verschillende benamingen.

We mogen ervan uitgaan dat het grootste deel van het vermogen, dat bij de werkende middenklasse werd opgebouwd, voornamelijk voortkomt uit – reeds zwaar belaste – inkomsten van arbeid.  Een bijkomende vermogensbelasting zou dan zonder meer neerkomen op een bijkomende loonbelasting.

Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid maken tussen vermogensbelasting en vermogensinkomstenbelasting : in het eerste geval gaat het over een effectieve aantasting van het vermogen, terwijl bij vermogensinkomstenbelasting de aangroei van het vermogen wordt belast, zoals intresten en meerwaarden.

De hierna besproken taksen en belastingen hebben geen betrekking op effectieve inkomsten, maar kennen hun oorsprong in ofwel het onroerend ofwel het roerend vermogen.  Voor de gewestbelastingen zijn dit de tarieven die in Vlaanderen van toepassing zijn.

Met betrekking tot onroerende goederen

  1. Registratierechten en B.T.W.

Bij de aankoop of bouw van onroerende goederen betaalt u ofwel registratierechten, ofwel B.T.W. ofwel een combinatie van beide.

De registratierechten bedragen 10%, met een verlaagd tarief van 6% voor de enige, eigen gezinswoning (5% voor een bescheiden woning)

Bij de bouw of de aankoop van een nieuwe woning bedraagt het B.T.W. tarief 21% (uitzonderlijk kan dit 6% zijn)

Bij verbouwingen bedraagt het B.T.W. tarief 6% of 21%.

  1. Onroerende voorheffing

Ongeacht of het nu gaat over uw eigen woning of een tweede verblijf dat u niet verhuurt, jaarlijks moet er onroerende voorheffing betaald worden.  Gemiddeld bedraagt deze belasting tussen de 0.2% en 0.3% op de waarde van het gebouw.

  1. Personenbelasting

Op de eigen woning moet geen personenbelasting betaald worden.  Op een tweede verblijf (dat niet verhuurd wordt) betaalt u die wel.  In de hoogste schijf wordt het KI van die woning, na verhoging met 40%, belast aan het hoogste belastingtarief dat voor u van toepassing is.  Dat kan oplopen tot 50% + gemeentetaksen.  Dit betekent een belasting tussen de 0.3% en 0.4% op de waarde van het gebouw.

  1. Erfbelasting (voorheen successierechten)

– tarieven in rechte lijn en tussen partners: van 3% tot 27% (dit tarief is van toepassing op de schijf boven de 250.000 Euro)  – afzonderlijk berekend op de netto waarde van de onroerende goederen.

– tarieven in andere gevallen : van 25% tot 55% (dit tarief is van toepassing op de schijf boven de 75.000 Euro) – berekend op de totale netto waarde van roerend en onroerende goederen samen

  1. Schenkingsrechten

– tarieven In rechte lijn en tussen partners: van 3% tot 27% (dit tarief is van toepassing op de schijf boven de 450.000 Euro)

– tarieven in andere gevallen : van 10% tot 40% (dit tarief is van toepassing op de schijf boven de 450.000 Euro)

 

Met betrekking tot roerende goederen

  1. Taks op de beursverrichtingen

Afhankelijk van de onderliggende transactie: van 0.12% met een maximum van € 1.300 tot 0.35% met een maximum van € 1.600.  Bij de verkoop van kapitalisatiefondsen bedraagt de taks 1,32% met een maximum van € 4.000.

  1. Taksen die indirect ten laste komen van het roerend vermogen

 Abonnementstaks op spaardeposito’s : 0.1929%

–  Taks op netto-inventariswaarde van beleggingsfondsen: 0.0925%

  1. Premietaks levensverzekeringen

Contracten zonder fiscale aftrek: (beleggingsverzekering): 2%.

  1. Wijninckx-bijdrage op “hoog” aanvullend pensioen

Deze bijdrage wordt jaarlijks berekend op de aangroei van de reserves van het aanvullend pensioen (gestorte bedragen + rente), wanneer het wettelijk pensioen in combinatie met het aanvullend pensioen hoger is dan het maximale ambtenarenpensioen.  Tarief : 3%

  1. Erfbelasting (voorheen successierechten)

– tarieven In rechte lijn en tussen partners: van 3% tot 27% (dit tarief is van toepassing op de schijf boven de 250.000 Euro)  – afzonderlijk berekend op de netto waarde van de onroerende goederen.

– tarieven in andere gevallen : van 25% tot 55% (dit tarief is van toepassing op de schijf boven de 75.000 Euro) – berekend op de totale netto waarde van roerend en onroerende goederen samen

  1. Schenkingsrechten

– tarief In rechte lijn en tussen partners: 3%

– tarief in andere gevallen : 7%

 

bron afbeelding: Knack

CARRY-BACK VOOR VERLIEZEN

Ingevolge de wet die op 18/6/2020 werd goedgekeurd, kunnen de bedrijven, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting, gebruik maken van een nieuwe en éénmalige “carry-back voor verliezen”.

Voor vennootschappen kan de winst van een boekjaar afgesloten tussen 13/3/2019 en 31/12/2020 geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden door middel van dit carry-back systeem.

Voorwaarden:

  • De maatregel mag slechts in één belastbaar tijdperk gebruikt worden (bijvoorbeeld ofwel met betrekking tot het boekjaar dat afsluit op 31/12/2019 ofwel met betrekking tot het boekjaar dat afsluit op 31/12/2020)
  • Het bedrijf mag zich vóór het begin van de Covid-19 pandemie nog niet in moeilijkheden bevinden

Praktisch

  • Het fiscaal resultaat van het belastbare tijdperk dat is afgesloten tussen 13 maart 2019 en 31 december 2020 (naargelang het geval aanslagjaar 2019 of 2020) kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden met een maximum van 20 miljoen euro.
  • De vrijstelling moet in de fiscale aangifte worden opgenomen zonder enige boekhoudkundige verwerking. De vrijstelling is dus niet zichtbaar in de boekhouding. Om die reden is deze ‘reserve’ bijgevolg voor vennootschappen ook niet onderworpen aan de zgn. ‘onaantastbaarheidsvoorwaarde’.
  • In de fiscale aangifte van het daaropvolgende boekjaar moet de eerder vrijgestelde reserve teruggenomen worden en wordt dan afgezet tegen de verliezen van dat boekjaar (= lopende of volgende boekjaar).

Voorbeeld

In boekjaar 2019 heeft een vennootschap een belastbaar resultaat van 750.000 Euro.  Ze verwacht voor het boekjaar 2020 een verlies van 250.000 Euro als gevolg van de Corona-crisis.  De vennootschap heeft dan de optie om in de belastingaangifte van het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) die 250.000 Euro vrij te stellen en wordt dan op slechts 500.000 Euro belast.  Indien er in boekjaar 2020 ook daadwerkelijk een verlies wordt geleden van 250.000 Euro of meer, dan zal de vrijgestelde winst van 2019 hiermee verrekend worden en is er voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bijgevolg geen belastbare winst.  Alleen het gedeelte van het verlies dat méér zou bedragen dan 250.000 Euro kan dan nog overgedragen worden naar het volgende boekjaar.

Sanctie

Indien de vrijgestelde winst in het eerste boekjaar meer dan 10% bedraagt van het effectieve verlies van het tweede boekjaar, zal een afzonderlijke bijkomende aanslag verschuldigd zijn. Het percentage van deze sanctie zal fluctueren in functie van de overschrijding van de 10% grens, met een maximum van 20% van het ten onrechte genoten belastingvoordeel.

Uitsluitingen

  • Vennootschappen die tussen 12 maart 2020 en de indieningsdatum van de aangifte m.b.t. het aanslagjaar 2021 dividenden uitkeren, eigen aandelen inkopen en/of kapitaalverminderingen doorvoeren
  • Vennootschappen die tussen 12 maart 2020 en de indieningsdatum van de aangifte m.b.t. het aanslagjaar 2021 aandelen aanhouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs.
  • Vennootschappen die onderworpen zijn aan een bijzonder fiscaal regime.

Auteursrechten image: deimosz

Update 9/6/20! Steunmaatregelen tijdens deze Coronacrisis

Indien u denkt in aanmerking te komen voor één of meerdere van deze steunmaatregelen en u wenst onze hulp bij de aanvraag, gelieve dan contact op te nemen met één van onze medewerkers.

Nieuw 9/6/20!:

De fiscus verlengt volgende steunmaatregelen tot en met 31/12/2020:

Vragen om een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor de schulden inzake:

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

Aanvullende compensatiepremie: 2000,00 euro:

Wie?

  • alle ondernemingen die in aanmerking komen voor de eerste compensatiepremie en voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw openen zijn en de activiteiten heropgestart hebben.

Voorwaarde?

  • omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening t.o.v. een referentieperiode vorig jaar (aan te tonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie)
   • voor winkels gaat het om de periode van 11/5 tot 11/6
   • voor horeca ondernemingen gaat het om de periode van 8/6 tot 8/7

Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart:

WAT?

Sectoren die onder verbodsbepalingen vielen ondersteunen in de heropstart adhv een vervangingsinkomen:

  • 1291.69 euro per maand (alleenstaande)
  • 1614.10 euro per maand (gezinslast)

WIE?

  • zelfstandigen in hoofdberoep
  • primo-starters
  • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut)
  • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art.37), die obv het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of obv het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745.51 euro per kwartaal)

VOORWAARDEN:

 • sectoren die het voorwerp hebben uitgemaakt, bij ministeriële besluiten, van een volledige of gedeeltelijke sluiting gedurende meer dan een kalendermaand
 • jouw omzet of bestellingen van het kwartaal voorafgaand aan de betrokken maand daalde met 10% tov hetzelfde kwartaal vorig jaar

AANVRAAG: 31/12/2020 via webformulier op de website (nog niet online)

Kan NIET in combinatie met een overbruggingsrecht, tijdeljike ouderschapsverlof of uitkeringen uitbetaald door ziekenfonds (zoals moederschapsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, …)

Dit is een vervangingsinkomen dus belastbaar!

Zie ook naar het overzicht van de steunmaatregelen hieronder voor nieuwe updates (in het rood)!


Nieuw: sinds begin mei is het mogelijk om de compensatiepremie en de corona – leningen aan te vragen!

Nieuwe steunmaatregel 10/4:

Sinds 10/4/2020 is er een premie voor kleine zelfstandigen in bijberoep (zie puntje 7.c).

Sinds 1/4/2020 is er in Vlaanderen een ‘Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Voor wie?

  • Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, bouw, journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen) krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.
  • Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro

Voorwaarden :

 Omzetverlies van -60%

Voor de premie van 3.000 Euro : minimaal de sociale bijdragen in hoofdberoep betalen (netto inkomen vanaf 13.993,79 Euro)

Voor de premie van 1.500 Euro : minimaal een netto inkomen hebben tussen 6.996,89 Euro en 13.993,78 Euro

Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke beperkingen voor starters, groepen van vennootschappen en VZW’s.

 

Nog een overzicht en update van de reeds bestaande steunmaatregelen :

 

1.Uitstel van betaling:

Wie?

   • Voor ALLE zelfstandigen

Wat?

Welke kwartalen:

1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

Deadline aanvraag:

Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1

Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2

Weetjes en addertjes onder het gras :

   • Uitstel vergeten? Geen probleem, er worden geen boetes aangerekend voor Q1
   • Vraag enkel uitstel voor klanten wanneer het ECHT nodig is. Sociale bijdragen is een beroepskost en volledig fiscaal aftrekbaar, indien je dus pas in 2021 betaalt, ga je méér personenbelasting betalen
   • Eind 2020 kan de klant nog steeds beslissen om de bijdragen TOCH te betalen.
   • Impact VAPZ : voor de aftrekbaarheid van de VAPZ premie in 2020, moeten de sociale bijdragen van het lopende jaar ook in 2020 betaald zijn.  Bij betaling in 2021 is er dus GEEN aftrekbaarheid van de VAPZ in 2020.

  

2. Vermindering van sociale bijdrage:

Wie?

   • Voor ALLE zelfstandigen

Voorwaarden :

   • Indien je inkomen van 2020 lager zal zijn dan het refertebedrag waarop je nu sociale bijdragen betaalt
   • Afhankelijk van vastgelegde drempels
   • Afzonderlijke aanvraag
   • Indien je inkomen nadien hoger blijkt te zijn betaal je een toeslag

 

3. Tijdelijk werkloos als zelfstandige in bijberoep:

Mag je een zelfstandig bijberoep uitoefenen tijdens je tijdelijke werkloosheid (versoepeling Coronacrisis)?

Antwoord RVA:

Je kan je bijberoep dat je al uitoefende voor je tijdelijk werkloosheid verder blijven uitoefenen tot 30/06/2020; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. Je kan dus je bijberoep omwille van Coronacrisis cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid.

 

4. Zelfstandige in bijberoep KAN IN AANMERKING komen voor het OVERBRUGGINGSRECHT:

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep WEL in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen van 2020 minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.             Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

Zelfstandigen die gestart zijn in bijberoep nà 01/01/2018  komen NIET in aanmerking..

 

5. Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

   • Aanvragen vanaf 2e kwartaal
   • Aanvraag toekomstige kwartalen is NIET mogelijk.
   • Voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut
   • Indien er positief advies is voor vb. 2 kwartalen, worden er geen pensioenrechten opgebouwd (misschien wordt dit nog bijgestuurd worden omwille van coronavirus).
   • Starters kunnen ook vrijstelling aanvragen. Je moet geen 4 kwartalen actief zijn.
   • Combinatie mogelijk met overbruggingsrecht
   • Loon mag blijven doorlopen bij een aanvraag vrijstelling, het is aan de klant om te bewijzen dat op basis van gewijzigde inkomsten/onkosten hij zich in ‘tijdelijke’ economische/ financiële problemen bevindt waardoor het onmogelijk of op zijn minst heel moeilijk is om zijn bijdragen te blijven betalen.
   • Rechtstreeks indienen bij de overheid (kan niet via papier!) of via sociaal verzekeringsfonds
   • Indien je eerst betalingsuitstel aanvraagt, kan je nadien nog altijd de vrijstelling aanvragen (binnen het jaar)

 

6. Overbruggingsrecht:

Wie?

WEL: ALLE zelfstandigen (eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers):

   • Hoofdberoep
   • Meewerkende echtgenotes in maxi-statuut
   • Bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoep betalen op N-3
   • Gepensioneerde met overlevingspensioen (vóór pensioenleeftijd) die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt
   • Nieuw: bijberoepers en gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige

 NIET: gepensioneerden, student-zelfstandigen

Zelfstandige in hoofdberoep die overlevingspensioen geniet en die de pensioenleeftijd nog niet bereikt heeft

Vóór pensioenleeftijd: geen beletsel voor klassieke overbruggingsrecht, dus ook niet voor corona-overbruggingsrecht

De zelfstandige die de activiteit tijdelijk moet stopzetten, heeft recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht-corona voor de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus 2020.

Opgelet: na pensioenleeftijd (actief gepensioneerde) wel een beletsel

Wanneer heb je recht?

  • Actief in de horeca
  • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:
  • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:
   • Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)
   • Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met minstens één persoon ten laste)
     • Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering.
     • Geen attest nodig om gezinslast aan te tonen
   • Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
   • Slechts één persoon per gezin kan de verhoogde uitkering als zelfstandige genieten.
   • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering zoals arbeidsongeschiktheidsuitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer), volledig mantelzorg, volledige uitkering moederschapsverlof, tijdelijke ouderschapsuitkering
   • Wanneer iemand uitkering van overbruggingsrecht geniet en daarna zelf ziek wordt; dan vervalt de uitkering van het overbruggingsrecht vanaf de maand volgend op start van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
   • Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat)
     • Evenwel moet de notie ‘gezinslast’ nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering – te checken bij het ziekenfonds. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.
   • De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrii (is een vervangingsinkomen) Er wordt wel géén bedrijfsvoorheffing ingehouden.
   • Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen is NIET onderworpen aan sociale bijdragen.
   • De maanden maart en april worden NIET mee opgenomen voor het maximum recht van 12 maanden.
   • Zelfstandigen die langer als 15 jaar zelfstandigen zijn, hebben recht op 24 maanden overbruggingsrecht maar slechts 12 maanden per gebeurtenis.
   • Startdatum van de ondernemer noch de sector waarin men actief is speelt geen rol.
   • Combinatie mogelijk met de Vlaamse Hinderpremie.
   • Combinatie mogelijk met de Vrijstelling tijdelijke financiële moeilijkheden
   • Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door het sociaal verzekeringsfonds.
   • Starters vanaf 1 april of later komen NIET in aanmerking voor overbruggingsrecht. Dit geldt ook voor retro-actieve aansluitingen.
   • De uitkering komt de zelfstandige/bedrijfsleider toe.
   • Als een bedrijfsleider zijn privérekening opgeeft en dit niet het rekeningnummer is van waaruit hij normaal zijn sociale bijdragen betaalt, moet het sociaal verzekeringsfonds dit nog eens dubbelchecken bij de klant. Dit om fraude te voorkomen. Geeft de ondernemer het bankrekening van de vennootschap op, van waaruit hij normaal zijn sociale bijdragen betaalt, dient dit achteraf nog privé doorgestort te worden of overgeboekt te worden op rekening courant.
   • Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen, dierenartsen hebben OOK recht wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen
   • Verder uitbaten van een webshop of E-commerce heeft geen invloed op het overbruggingsrecht
   • Tijdens de onderbreking mogen bepaalde taken uitgevoerd worden, zoals beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.
   • Aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking door het coronavirus. Voor maart dient de aanvraag dus ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april/mei/juni voor 31/12/2020 en voor juli/augustus voor 31/3/2021.

 

  • Heeft de uitkering overbruggingsrecht een impact op het product IPT?Volgens de huidige wetgeving en in het kader van een IPT wordt dit vervangingsinkomen jammer genoeg niet aanzien als een “normale regelmatige maandelijkse” bezoldiging met betrekking tot de 80%-regel. Omwille van het niet-beantwoorden aan deze voorwaarde voor de 80%-regel, kan dit enerzijds leiden tot de niet-aftrekbaarheid van de IPT-premies voor de onderneming en anderzijds tot het belasten van de premies als een voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider. Voorlopig is er nog geen versoepeling over deze regels aangekondigd.

 

7a. De Vlaamse Hinderpremie:

De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal).

Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen afgeschaft. Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels. Tot 13 juni 2020 kan de premie aangevraagd worden.

Voorwaarden:

Welk zijn de voorwaarden om recht te hebben op een Corona hinderpremie?

Je bent:

   • Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);
   • Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
   • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
   • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
   • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
   • Starters nà 12 maart hebben geen recht op een Hinderpremie
   • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
   • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.
   • De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

 

 • Premie 1 vestiging:
  • 000 euro per gedwongen sluiting en alleen voor fysieke locaties (excl. afhaal) – aantonen via verklaring op eer
  • Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
  • Na 21 dagen sluiting bijkomend 160€ per dag
  • Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

 

 • Premie meerdere vestigingen:
  • Voor maximum 5 vestigingen krijg je de hinderpremie.
  • Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
  • Na 21 dagen sluiting bijkomend 160€ per dag
  • Aanvraag Hinderpremie online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

Weetjes:

 

Babyspeciaalzaken

Zoals recent ook gecommuniceerd in de media, zijn ze dan toch gedwongen om te sluiten. (mogen enkel op bestelling werken). Zij hebben dus recht op de Hinderpremie.

 

Status aanvraag Vlaio ‘Goedgekeurd’

Zodra je een aanvraag indient, ontvangt de klant een goedkeuring.

! Dit is de status van de aanvraag en niet de definitieve beslissing van Vlaio. De beslissing van de Hinderpremie komt achteraf

Hen je deze mail nog niet ontvangen? Dan is er nog niets definitief beslist.

 

7b. De Vlaamse Hinderpremie: extra steun van de gemeenten:

Op deze website vind je informatie met betrekking tot steunmaatregelen van steden en gemeenten :

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten

 

7c. Premie voor kleine zelfstandigen in bijberoep:

Zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro kunnen in aanmerking komen voor een premie van: 645 euro per maand (zonder gezinslast) of 807 euro per maand (met gezinslast).

Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige kunnen de uitkering aanvragen.

Deze maatregel komt boven op de Vlaamse compensatiepremie die zelfstandigen in bijberoep kunnen aanvragen of voor ondernemingen die minimum 60% omzetverlies hebben.

Deadline:

   • OR maart voor 30/9/2020
   • OR april/mei/juni voor 31/12/2020
   • OR juli/augustus voor 31/3/2021

Niet combineerbaar met:

  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • tijdelijke ouderschapsuitkering

8. Steun van de banken

 Hoe gaan banken ondernemingen in moeilijkheden ondersteunen?

Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen, die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn. Het renteluik blijft verder lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd. De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren. Deze zijn:

  • Omzet moet fors teruggevallen zijn
  • Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers
  • Al dan niet gedwongen om te sluiten
  • Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten

Het spreekt voor zich dat ondernemers best contact opnemen met hun bank voor de juiste modaliteiten.

Verder is er ook de waarborgregeling (bazooka) van 50 miljard euro voor bedrijven. Dit bedrag wordt gebruikt voor nieuwe overbruggingskredieten en extra kredietlijnen.

Daarnaast is er ook betalingsuitstel van hypothecaire kredieten van particulieren.

Alle maatregelen van de banken en de gerelateerde voorwaarden vind je op deze website :

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld

 

9. Belastingvrije vergoeding aan personeel voor thuiswerk

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 126,94.

De aanpassing van deze maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn.

Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken.

De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies.

Bedragen :

   • 126,94 Euro/maand Bureauvergoeding (dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, …)
   • 20 Euro/maand voor gebruik van eigen PC
   • 20 Euro/maand voor eigen internetverbinding

Deze vergoedingen zijn vrij van RSZ-bijdragen en belasting.

Veel succes en stay safe!

Bron afbeelding: RV

Welk percentage van uw autokosten kan u in 2020 nog in aftrek brengen?

REGELS TOT EN MET 2019

  • In de vennootschapsbelasting kon tot en met 2019 de aftrekbaarheid bepaald worden op basis van de CO2 uitstoot. Op basis van een eenvoudige tabel kon dat aftrekpercentage gemakkelijk bepaald worden.
  • In de personenbelasting bleef vanaf 1/1/2018 de oude aftrek van 75% van toepassing voor personenwagens aangekocht vóór 1/1/2018, tenzij er geopteerd werd voor de regeling van de vennootschapsbelasting indien die voordeliger zou zijn. Voor wagens aangekocht vanaf 1/1/2018 werd de aftrek sowieso gelijklopend met die van de vennootschapsbelasting.

CO2-uitstoot diesel              CO2-uitstoot benzine             Aftrek%

>0 – 60g                                        >0 – 60g                                        100%

>60 – 105g                                   >60 – 105g                                   90%

>105 – 115g                                  >105 – 125g                                  80%

>115 – 145g                                  >125 – 155g                                  75%

>145 – 170g                                 >155 – 180g                                  70%

>170 – 195g                                 >180 – 205g                                 60%

>195g                                              >205g                                              50%

 

  • Elektrische wagens : 120% aftrek (100% aftrek + 20% aanleg vrijgestelde reserve)

 

NIEUWE REGELS VANAF 2020

Zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting zijn vanaf 2020 nieuwe regels van toepassing.  Het aftrekpercentage zal dan als volgt bepaald worden :

  • Algemene formule : 120% – (0,5% x CO2-uitstoot x coëfficiënt brandstoftype)
   1. maximale aftrek : 100%
   2. minimale aftrek : 50%
   3. uitzondering : CO2-uitstoot is groter dan 200gr/km : 40% aftrek
  • Coëfficiënt brandstoftype:
   1. diesel: 1
   2. benzine + aardgas (> 11 fiscale PK) : 0.95
   3. aardgas : 0,90 (< 12 fiscale PK)

 UITZONDERING : in de personenbelasting kan een éénmanszaak voor een personenwagen die aangekocht werd vóór 01/01/2018 nog steeds de ‘oude’ aftrek van 75% toepassen.

 

VERGELIJKING AFTREK 2019-2020

 

 “FAKE” HYBRIDE WAGENS

Fake hybride wagens:  plug-in hybride met een batterij < 0,50 kWh/100 kg OF met een CO2-uitstoot > 50gr/km

  • CO2 uitstoot van bestaande niet-hybride tegenhanger met dezelfde brandstof is van toepassing
  • geen niet-hybride tegenhanger : CO2-uitstoot x 2,5

Voorbeeld :

Plug-hybride (benzine) aangekocht in de loop van 2018

  • Batterij > 0,50 kWh/100 kg – CO2 uitstoot = 55 gr/km
  • CO2-uitstoot niet-hybride tegenhanger (benzine) = 112gr/km
   1. aftrek in 2018 en 2019 : 100%
   2. aftrek in 2020 : 66,8%

Plug-hybride (benzine) aangekocht in de loop van 2018

  • Batterij < 0,50 kWh/100 kg – CO2-uitstoot = 30 gr/km
  • Er is geen niet-hybride tegenhanger – CO2-uitstoot = 30 x 2,5 = 75 gr
   1. aftrek in 2018 en 2019 : 100%
   2. aftrek in 2020 : 84,375%

UITZONDERING :  plug-in hybride werd aangekocht vóór 1/1/2018 – “eigen” CO2-uitstoot blijft van toepassing

 

WAGENS INGESCHREVEN SEDERT 1 OKTOBER 2018

Vanaf 1 september 2018 moeten alle nieuwe auto’s die ingeschreven worden, een strengere emissie-, verbruiks- en CO2-test ondergaan. De nieuwe WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), vervangt de bestaande NEDC-test (New European Driving Cycle).  Gemiddeld bedraagt de verhoging van de CO2-waarde voor de WLTP-wagens 30 gr/km.

Deze verhoging heeft zowel een invloed op de aftrekbaarheid van de autokosten als op de berekening van het voordeel in natura voor het privé gebruik van de wagen.

Tot 31/12/2020 zal op federaal niveau de NEDC-waarde in gebruik blijven.  Vanaf 2021 zal er zonder twijfel een WLTP-autofiscaliteit ingevoerd worden.  Dat betekent dus een verdere verlaging van de fiscale aftrekbaarheid en een hoger voordeel in natura.

Bron foto cartoon: De Standaard.

EEN FACELIFT VOOR JE VENNOOTSCHAP EN FINANCIËLE PLANNING

NIEUWE WETTEN – NIEUWE OPPORTUNITEITEN !!

Uiterlijk op 31 december 2023 moeten de statuten van elke vennootschap aangepast worden aan de nieuwe wetgeving.

Heb je al nagedacht over de inhoud van de nieuwe statuten?

Kies je voor een “OPT-IN”, “OPT-OUT” of een  “FORCED-IN” ?

  • Kies je voor een N.V., een B.V. of nog een andere vennootschapsvorm?
  • Bij de B.V. en de C.V. verdwijnt het “kapitaal”-concept, kan je dat kapitaal nu ook terug uit je vennootschap halen?
  • De dwingende regel “één aandeel, één stem” verdwijnt eveneens, hoe ga je gebruik maken van die vrijheid?
  • Voldoet je raad van bestuur nog aan de wettelijke eisen vanaf 1/1/2020?
  • ….

Maak je van de gelegenheid ook gebruik om je persoonlijke financiële planning bij dit proces te betrekken? Want ook het erfrecht werd vernieuwd. Vaak kom je er te laat achter dat je jouw dromen of doelen niet hebt nageleefd:

  • Hebt je al een roadmap van je financiële plaatje: waar sta je, waar wil je heen en waar niet?
  • Wil je eerder stoppen met werken, dat vakantiehuis in Toscane of gewoon een goed pensioen?
  • Hoe optimaliseer je een successieregeling, met het behoud van je levensstandaard?
  • …..

Op 3 december 2019 organiseren we samen met onze collega’s van METRIS FINANCIAL PROFESSIONALS een ontbijtseminar voor onze klanten.

Geen klant en toch geïnteresseerd?

  • Vul hieronder het contactformulier in als u graag de presentatie wenst te ontvangen of voor een aanvraag tot deelname aan het seminar.

bron afbeelding: impact.

Heb je het UBO-register van jouw vennootschap al in orde gebracht?

Het UBO-register verzamelt de gegevens van de uiteindelijke begunstigden (UBO=Ultimate Beneficial Owners) van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en andere juridische entiteiten. Een UBO is een natuurlijke persoon die de eigenaar is of de zeggenschap heeft over zulke entiteiten.

Wie moet de gegevens overmaken?

De bestuurders of zaakvoerders van die ondernemingen moeten zorgen dat de persoonlijke gegevens van de UBO’s in het register opgenomen worden.

Welke gegevens moeten overgemaakt?

Naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfadres, rijksregisternummer en de datum waarop die UBO geworden is.

Moeten de gegevens overgemaakt worden?

De Wetgever voorziet sancties. De zaakvoerder/bestuurder moet de informatie inwinnen en doorgeven aan het UBO register. De informatie moet ook correct en volledig zijn. De boetes beginnen vanaf 250 Euro en gaan tot 50.000 euro.

Wanneer moeten de gegevens overgemaakt zijn?

Je hebt tijd tot 30 september 2019.

Is het daarmee opgelost?

Eens je geregistreerd bent, moet je wijzigingen binnen de maand aanbrengen en jaarlijks wordt er een validatie gevraagd van de gegevens.

Hoe moeten die gegevens overgemaakt?

Als zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap kan je dit makkelijk zelf doen. Je kent immers alle vennoten.

De zaakvoerder of bestuurder moet zich met zijn ID-card of met itsme aanmelden via MYMINFINPRO. Dit kan met volgende link hier.

De overheid heeft hiervoor een handleiding opgesteld. Deze vind je die hier.

Is je aandeelhoudersstructuur complex en durf je er zelf niet aan beginnen?

Neem dan contact op met @TheOffice +32 3 844 36 80 om te overleggen hoe wij je kunnen helpen.

Making global business personal, and taking personal business global.

Met deze visie wil INAA grensoverschrijdende handel en diensten te bevorderen.

INAA staat voor “International Association of Independent Accounting firms”. De leden zijn allemaal onafhankelijke kantoren van accountants, belastingconsulenten en/of revisoren.  Een belangrijke vereiste tot toetreding is de garantie tot het afleveren van kwalitatieve, professionele diensten .

Momenteel maken 680 professionals van meer dan 140 kantoren met meer dan 3900 medewerkers deel uit van dit netwerk,  ze zijn verspreid over meer dan 50 landen in 5 continenten.   Sedert begin 2019 maakt @TheOffice deel uit van dit netwerk en vorige week namen we voor de eerste keer deel aan het tussentijds ledencongres van INAA in Barcelona.  Daar hebben we reeds kennis kunnen maken met collega’s uit 27 landen.

Via dit netwerk kunnen we onze klanten helpen bij hun buitenlandse activiteiten en bij het opzetten van buitenlandse vestigingen.  In bijna elk Europees land kunnen wij een consultant raadplegen inzake vennootschapsrecht, fiscaliteit, loonadministratie en accountancy.   In de omgekeerde richting kunnen onze buitenlandse collega’s op ons beroep doen voor advies met betrekking tot handel en dienstverlening in België.

@TheOffice als eerste Vlaamse accountantskantoor geaccepteerd door de INAA groep.

Na een positieve evaluatie van onze interne organisatie en professionele kwaliteiten is ons lidmaatschap van de INAA groep een feit.

INAA staat voor “International Association of Independent Accounting Firms”.   Het is een internationaal netwerk van erkende accountants, revisoren en belastingconsulenten, verspreid over meer dan 50 landen in 6 werelddelen.

Ieder land heeft zijn eigen lokale reglementering, fiscaliteit en gebruiken. Vanaf nu kunnen wij via dit netwerk gespecialiseerde bijstand en advies geven aan Belgische KMO’s die dochtervennootschappen of filialen in het buitenland willen oprichten en onze klanten  nog beter helpen bij hun internationale activiteiten.

Nog gauw een nieuwe auto in december? Opgepast met renting!

Voor uw vennootschap was 2018 een fantastisch jaar. U stevent af op een fikse winst.  De fiscale prognose bevalt u wat minder.  Dan besteedt u dat geld toch liever aan een mooie, nieuwe auto.

Nog gauw een renting contract afsluiten met betaling van een eerste verhoogde huur in december kan echter geen redding meer bieden om de belasting alsnog te verminderen.  Vanaf aanslagjaar 2019 moeten vooruitbetaalde kosten in de vennootschapsbelasting gespreid worden over de periode waarop de kosten betrekking hebben.

Een KMO vennootschap kan in 2018 nog wel een volledige jaarafschrijving boeken bij de aankoop van een auto in december.  Een financiële lease of een aankoop met gewone financiering is in dit geval dus fiscaal interessanter.

Maar ook deze mogelijkheid wordt vanaf 2020 de pas afgesneden.  Vanaf dan moeten alle vennootschappen hun investeringen pro rata afschrijven.

Zet dus die nieuwe wagen op de meest fiscaalvriendelijke manier onder de boom!

Prettige eindejaarsfeesten!