Big Brother is watching you: loopt u in het vizier van de fiscus?

Ook dit jaar heeft de fiscale administratie op haar website aangekondigd welke belastingplichtigen zij in het vizier heeft voor een mogelijke controle. De geplande controles zijn het resultaat van datamining, de nieuwe doelgroepenstrategie, en de meer doorgedreven samenwerking tussen internationale belastingdiensten, waardoor het controlebeleid geoptimaliseerd kan worden met in principe minder talrijke, maar meer gerichte controles.

Voor particulieren is een controle of een vraag om bijkomende inlichtingen waarschijnlijk indien :

 • de aftrek van werkelijke beroepskosten werd toegepast als loontrekkende
 • inkomsten uit het buitenland werden ontvangen die niet werden aangegeven
 • een meerwaarde gerealiseerd werd bij de verkoop van gronden en/of gebouwen, die niet werd aangegeven
 • geen aangifte in de personenbelasting werd ingediend, ondanks de verstuurde herinnering.

Een onderneming wordt mogelijk gecontroleerd indien :

 • zij één of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inroept waarvan de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken;
 • er een vermoeden is dat er ten onrechte een btw-tegoed is ontstaan of werd verrekend
 • zij verlaagde roerende voorheffing op door haar betaalde of toegekende dividenden heeft betaald
 • zij in haar hoedanigheid van grote onderneming de belastbare meerwaarden op aandelen of deelbewijzen die zij heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven
 • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering

Daar stopt het echter niet. Wellicht zullen ook de reeds gevoerde acties gehandhaafd blijven en zelfs nog opgevoerd. In 2016 ging dat over de volgende ondernemingen :

 • horecabedrijven die niet voldoen aan de verplichting van het geregistreerd kassasysteem (witte kassa)
 • Bedrijven die deel uitmaken van een BTW-eenheid, en die bepaalde verplichtingen inzake BTW niet nageleefd hebben
 • vennootschappen die vereffend werden en waarbij een vermoeden bestaat dat niet alle fiscale heffingen werden voldaan

Op basis van recente arresten en gebeurtenissen mogen daarnaast ook de volgende belastingplichtigen op de bijzondere aandacht van de fiscus rekenen :

 • Belgische belastingplichtigen met onroerende en roerende bezittingen in het buitenland - De Belgische fiscus ontvangt van alle landen van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte (vanaf 2018 voor Zwitserland en Oostenrijk), bijna alle landen van de OESO en nog andere landen
 • alle inlichtingen over de roerende inkomsten van Belgische belastingplichtigen in die landen. (interesten, dividenden, meerwaarden op aandelen, liquidatieboni en rekeningsaldi)
 • informatie over levensverzekeringen, aangegaan bij buitenlandse maatschappijen
 • het bezit van onroerende goederen in het buitenland
 • Managementvennootschappen die bestuurder of zaakvoerder van andere vennootschappen zijn.

De Belgische fiscus voert sedert enkele jaren controles op de aftrekbaarheid van managementprestaties als beroepskosten. Het bestaan en de omvang van de effectieve prestaties wordt hierbij onder de loep genomen. De vergoedingen moet marktconform zijn. De fiscus kan zich hierbij steunen op recente rechtspraak in haar voordeel.

 • Bedrijfsleiders met een eigen exploitatie- of managementvennootschap waarin vastgoed werd aangekocht. Dat kan zowel gaan over een vruchtgebruikconstructie als een aankoop in volle eigendom.

Hou er rekening mee dat de fiscus ook gebruik maakt van informatie die ze vindt op het internet : sociale media, advertenties op websites, zowel van particulieren als bedrijven. Bij elke controle wordt de website van het te controleren bedrijf intensief bekeken. Ook eventuele Facebook en LinkedIn profielen van de onderneming en haar bestuurders worden ontleed.

De controleurs die bij de ondernemingen binnenkomen zijn bijgevolg heel goed geïnformeerd en voorbereid.

Zorg ervoor dat U ook goed voorbereid bent ! Wij kunnen U hier uiteraard in bijstaan. Hebt U nood aan een fiscale audit ? Neem dan contact op met ons !

Bron afbeelding: 

https://bigdatabigbrotherbigboon.wordpress.com/2016/11/01/big-data-in-society-security-terrorism-conflict-and-intervention/

meer zekerheid omtrent aandelenoptieplannen voor personen die actief zijn via managementvennootschappen

Voor het uitwerken van een aandelenoptieplan kan gebruik gemaakt worden van opties of warrants.

Veel ondernemingen wensen bepaalde ‘key-persons’ goed te verlonen en voor langere tijd aan het bedrijf te binden. Omwille van het gunstig fiscaal regime vormt het toekennen van aandelenopties daarbij een interessant instrument.

Lange tijd was het onduidelijk of dit fiscaal stelsel ook van toepassing is wanneer de betrokken persoon via een managementvennootschap actief is.  Op 13 april 2017 heeft de fiscale administratie in een circulaire uiteengezet hoe dergelijke aandelenopties fiscaal moeten behandeld worden en daarmee impliciet bevestigd dat het belastingstelsel van de aandelenopties wel degelijk van toepassing is bij” de toekenning door een vennootschap van aandelenopties op haar aandelen aan de zaakvoerder van een managementvennootschap die aan eerstgenoemde vennootschap managementprestaties verstrekt”.

Ook over de berekening van het voordeel wordt in deze circulaire duidelijkheid verschaft : de belastbare grondslag wordt forfaitair berekend en is in principe gelijk aan 18% van de werkelijke waarde van de achterliggende aandelen. Wanneer de optie echter wordt toegekend voor een periode van meer dan vijf jaar, dan wordt het belastbaar voordeel verhoogd met 1% per jaar (of gedeelte van een jaar) dat de vijf jaar overschrijdt. Het tarief van 18% kan niet gehalveerd worden, zelfs al de managementvennootschap bestuurder is van de vennootschap die de aandelenoptie toekent.

Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien U meer informatie wenst omtrent de praktische toepassing van dit systeem.