Het eindejaar is in zicht: optimaliseer de fiscale aftrek van geschenken en feestjes!

Geschenken aan personeel

Voorwaarden voor BTW recuperatie:

 • het gaat om een collectieve actie voor alle personeelsleden
 • grensbedrag : maximum € 49,99 exclusief B.T.W. per werknemer per jaar, eventueel nog verhoogd worden € 49,99 per kind (bij sinterklaasgeschenken bv.)
 • Tijdstip is niet van belang.

 • Voorwaarden voor fiscale aftrek:

  • Voor de werkgever : de aankoopprijs mag niet meer bedragen dan €       35 exclusief btw per jaar en per werknemer, te verhogen met € 35           exclusief btw per jaar voor elk kind
  • Voor de werknemers : vrijgesteld sociaal voordeel zolang de                        waarde van het geschenk minder bedraagt dan € 50.
  • Tijdstip: de geschenken mogen alleen uitgedeeld worden naar aanleiding van een specifieke collectieve gebeurtenis zoals          Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar.


  Personeelsfeest

  Voorwaarden voor BTW recuperatie:

 • Alle personeelsleden moeten uitgenodigd zijn
 • Geen BTW recuperatie op kosten van traiteur, restaurant
 • BTW is wel aftrekbaar op de andere kosten van het   personeelsfeest   zoals de huur van de zaal, een springkasteel, een dj, geluids- en lichtinstallatie, enz.
 • Tijdstip is niet van belang

 • Voorwaarden voor fiscale aftrek:

 • Alle personeelsleden moeten uitgenodigd zijn
 • Tijdstip : het feest vindt plaats naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar of een andere patroonheilige uit de sector of regio
 • Slechts één feest per jaar waarvan de kosten fiscaal aftrekbaar zijn.


 • bron afbeelding: art-unit.nl

  Je kunt je verzekeren tegen de extra kosten van een fiscale controle

  Ieder jaar stijgt het aantal controles als gevolg van de verdere digitalisering van de fiscus. De kans dat jouw bedrijf aan de beurt komt, wordt dus ook ieder jaar groter.  Elke fiscale controle brengt extra kosten met zich mee.  Om die te beperken worden er vaak ongunstige akkoorden met de fiscus afgesloten.

  Er bestaat momenteel een bijstandsverzekering voor ondernemingen en zelfstandigen die de erelonen van de fiscale raadgevers bij een controle of betwisting met betrekking tot BTW of inkomstenbelasting betaalt.

  Voordelen? 

  1/ Je hoeft niets voor te schieten, want de verzekeringsmaatschappij betaalt rechtstreeks aan jouw raadgever;

  2/De premie is fiscaal aftrekbaar;

  3/Een dekking tot 30.000 euro (15.000 euro voor de administratieve verdediging + 15.000 euro voor de gerechtelijke verdediging)voor de kosten en erelonen van :

  • Erkende boekhouders en accountants;
  • Advocaten en deurwaarders voor het voeren van een fiscale procedure voor de Belgische rechtbanken.

  De keuze van de advocaat is vrij.

  Welke wachttijd? 

  De wachttijd is vier maanden.

  Hoeveel bedraagt de premie? 

  Voor meer info over deze verzekering kan je bij ons terecht. 

  [contact-form-7 id="376" title="Contact form 1"]

  Voor u op vakantie gaat…

  Voorafbetaling belasting

  BETAAL UW VOORAFBETALING BELASTINGEN VÓÓR 10 JULI

  In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het algemeen tarief verlaagd naar 29% en betalen kmo’s 20% op de eerste 100.000 euro winst. Om die hervorming budgettair mogelijk te maken werd o.a. ook gesleuteld aan de vermeerdering bij een tekort aan voorafbetalingen. Voor vennootschappen die hun inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) niet of onvoldoende voorafbetalen is een vermeerdering met 6,75% van toepassing. Voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) was dat nog 2,25%.

  De eerste twee voorafbetalingen van het jaar leveren meer voordeel op dan de vermeerdering van 6,75% :

  • de betaling van april geeft een voordeel van 9%
  • check
   de betaling van juli geeft een voordeel van 7,5%

  Met de betalingen van oktober en december is het voordeel lager dan de vermeerdering: respectievelijk 6% en 4,5%.

  In specifieke gevallen moet er geen belasting vooraf betaald worden:

  • Startende vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vrijgesteld van deze vermeerdering. Zij hoeven dus geen voorafbetalingen te doen.
  • check
   U moet ook geen voorafbetalingen doen ingeval van verlies of indien ingevolge bepaalde fiscale aftrekken (investeringsaftrek, innovatieaftrek, overgedragen verliezen...) er geen belastbare winst overblijft.

  Is geen van deze specifieke situaties van toepassing, dan is het voordeliger om vóór 10 juli nog een storting te doen! 

  Bron afbeelding: De Standaard

  Meerwaarden op beleggingsaandelen: vanaf 2018 belastbaar???

  Op dit ogenblik zijn gerealiseerde meerwaarden op aandelen aangehouden door een vennootschap in principe belastingvrij. En dit ongeacht het aantal aandelen dat wordt aangehouden.

  Hierop zijn drie uitzonderingen :

  1/ Belastbaar tegen het gewone belastingtarief : gerealiseerde meerwaarden op aandelen van  vennootschappen gevestigd in niet-EU landen waar de belastingdruk lager is dan 15% (de zogenaamde "belastingparadijzen")

  2/ Belastbaar tegen 25% (verhoogd met 3% crisisbelasting) : gerealiseerde meerwaarden op aandelen die minder dan één jaar in het bezit zijn van de vennootschap op het ogenblik van verkoop.

  3/ Belastbaar tegen 0,412% enkel van toepassing voor grote vennootschappen : gerealiseerde meerwaarden op aandelen die op het ogenblik van verkoop meer dan één jaar in hun bezit zijn.  

  Volgens het regeerakkoord van 26 juli 2017 zou vanaf 2018 deze belastingheffing van 0,412% voor grote vennootschappen afgeschaft worden. 

  Als bijkomende voorwaarde voor de vrijstelling van de vennootschapsbelasting zal vanaf 2018 de participatie gedurende meer dan één jaar minstens 10% of 2.500.000 Euro moeten bedragen.  Dit is dezelfde participatievoorwaarde die van toepassing is voor de DBI aftrek op dividenden.

  Vaak zullen vennootschappen cash overschotten beleggen in aandelen, maar zelden zijn dit participaties van 10% of voor een aankoopwaarde van 2.500.000 Euro.  De meerwaarden op deze beleggingsaandelen zullen bijgevolg in de toekomst altijd belastbaar zijn aan 25%.  Verliezen op de verkoop van aandelen zijn en blijven echter niet aftrekbaar   . 

  Indien uw vennootschap aandelen gedurende meer dan één jaar in haar bezit heeft, die niet voldoen aan de participatievoorwaarde en waarop ze een meerwaarde kan realiseren, verkoopt ze die best nog in 2017.

  DBI-beveks vormen in principe een uitzondering : dat zijn beleggingsvennootschappen waarvan de dividenden in aanmerking komen voor de DBI-aftrek zonder dat de participatievoorwaarde vervuld moet zijn.  De vrijstelling van vennootschapsbelasting zou bijgevolg ook op de meerwaarden met betrekking tot deze DBI-beveks van toepassing blijven.

  Het regeerakkoord moet nog omgezet worden in definitieve wetteksten. De publicatie van die wetteksten in het Belgisch Staatsblad wordt pas tegen het einde van het jaar verwacht.  

  bron afbeelding: Canary Pete

  >> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Contacteer ons nu via onderstaand formulier:

  [contact-form-7 id="376" title="Contact form 1"]
  Fiscus verandert de spelregels van forfaitaire vergoeding

  LAGERE FORFAITAIRE DAGVERGOEDINGEN VANAF 1 SEPTEMBER 2017

  Een Koninklijk besluit van 13 juli 2017 heeft een grondige wijziging doorgevoerd van de diverse vergoedingen die toegekend worden aan federale ambtenaren. Eén van die gewijzigde vergoedingen heeft ook gevolgen voor de privésector, meer bepaald de vergoeding voor binnenlandse dienstreizen.

  Oude regeling (tot 31 augustus 2017 - geïndexeerde bedragen vanaf 1 juli 2017) :

  Nieuwe regeling (vanaf 1 september 2017) :

  De fiscus aanvaardde deze forfaitaire bedragen - mits naleving van de voorwaarden - ook als norm voor de privésector om de maaltijdkosten verbonden aan een dienstreis in België belastingvrij te vergoeden. Momenteel is het nog niet duidelijk of de nieuwe, strengere voorwaarden ook zullen gelden voor de privésector, maar hoogst waarschijnlijk zal de lijn uit het verleden gewoon doorgetrokken worden.

  40 dagen regeling : nieuwe recente rechtspraak

  Een belangrijke beperking bij de toepassing van de vergoeding voor binnenlandse (en buitenlandse) dienstreizen is de 40 dagenregeling : van zodra iemand 40 dagen of meer per jaar op een bepaalde plaats werkt, dan is dat voor de fiscus een vaste plaats van tewerkstelling. De verplaatsing naar die plek wordt dan niet meer beschouwd als een dienstreis, maar als woon-werkverkeer, waarvoor dus geen vergoeding mag betaald worden.

  De fiscus zal bijgevolg proberen om de dienstreizen om te zetten in woon-werkverkeer om de vergoedingen te kunnen belasten. Recente rechtspraak heeft de fiscus daarbij meermaals gevolgd. Volgende argumenten werden gehanteerd om te bepalen dat er sprake is van meerdere vaste plaatsen van tewerkstelling :

  •  De werken worden door de enige zaakvoerder bij de klanten zelf of op de door hen aangewezen locatie gerealiseerd;
  • Het grootste deel van de werken wordt binnen een kleine actieradius rond de zetel van de vennootschap uitgevoerd;
  • De zaakvoerder is niet in de onmogelijkheid om thuis het middagmaal te nuttigen, en maakt zelf de keuze om dat niet te doen;
  • De werkelijkeheid van maaltijden buitenshuis wordt in vraag gesteld aangezien niet één restaurantbonnetje of kassaticket kan worden voorgelegd;
  • het loutere gegeven dat administratieve taken op de zetel van de vennootschap worden uitgeoefend, sluit niet uit dat er naast deze vaste plaats van tewerkstelling nog andere plaatsen als vaste plaatsen van tewerkstelling kunnen worden aangemerkt.

  Besluit

  Het is duidelijk dat de fiscus het systeem van belastingvrije forfaitaire vergoedingen wil beperken. Indien u dergelijke vergoedingen nog toepast, moet u volgende spelregels in acht nemen :

  • zorg voor voldoende bewijsmiddelen van de dienstverplaatsing zelf (tank- en parkeerbonnetjes, uurregistraties, vermeldingen op facturen ...)
  • zorg voor bewijsstukken van 'tussentstoppen' op uw dienstries (conifrmatiemails van afspraken bv.)
  • bewaar toch ook wat bonnetjes van maaltijden buitenshuis om aan te tonen dat die kosten werkelijk bestaan

  Tot slot : niets belet u om de werkelijke kosten te vergoeden indien die hoger zouden zijn dan de forfaitaire vergoedingen.

  bron afbeelding: belastingbelangen.nl

  Big Brother is watching you: loopt u in het vizier van de fiscus?

  Ook dit jaar heeft de fiscale administratie op haar website aangekondigd welke belastingplichtigen zij in het vizier heeft voor een mogelijke controle. De geplande controles zijn het resultaat van datamining, de nieuwe doelgroepenstrategie, en de meer doorgedreven samenwerking tussen internationale belastingdiensten, waardoor het controlebeleid geoptimaliseerd kan worden met in principe minder talrijke, maar meer gerichte controles.

  Voor particulieren is een controle of een vraag om bijkomende inlichtingen waarschijnlijk indien :

  • de aftrek van werkelijke beroepskosten werd toegepast als loontrekkende
  • inkomsten uit het buitenland werden ontvangen die niet werden aangegeven
  • een meerwaarde gerealiseerd werd bij de verkoop van gronden en/of gebouwen, die niet werd aangegeven
  • geen aangifte in de personenbelasting werd ingediend, ondanks de verstuurde herinnering.

  Een onderneming wordt mogelijk gecontroleerd indien :

  • zij één of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inroept waarvan de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken;
  • er een vermoeden is dat er ten onrechte een btw-tegoed is ontstaan of werd verrekend
  • zij verlaagde roerende voorheffing op door haar betaalde of toegekende dividenden heeft betaald
  • zij in haar hoedanigheid van grote onderneming de belastbare meerwaarden op aandelen of deelbewijzen die zij heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven
  • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering

  Daar stopt het echter niet. Wellicht zullen ook de reeds gevoerde acties gehandhaafd blijven en zelfs nog opgevoerd. In 2016 ging dat over de volgende ondernemingen :

  • horecabedrijven die niet voldoen aan de verplichting van het geregistreerd kassasysteem (witte kassa)
  • Bedrijven die deel uitmaken van een BTW-eenheid, en die bepaalde verplichtingen inzake BTW niet nageleefd hebben
  • vennootschappen die vereffend werden en waarbij een vermoeden bestaat dat niet alle fiscale heffingen werden voldaan

  Op basis van recente arresten en gebeurtenissen mogen daarnaast ook de volgende belastingplichtigen op de bijzondere aandacht van de fiscus rekenen :

  • Belgische belastingplichtigen met onroerende en roerende bezittingen in het buitenland - De Belgische fiscus ontvangt van alle landen van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte (vanaf 2018 voor Zwitserland en Oostenrijk), bijna alle landen van de OESO en nog andere landen
  • alle inlichtingen over de roerende inkomsten van Belgische belastingplichtigen in die landen. (interesten, dividenden, meerwaarden op aandelen, liquidatieboni en rekeningsaldi)
  • informatie over levensverzekeringen, aangegaan bij buitenlandse maatschappijen
  • het bezit van onroerende goederen in het buitenland
  • Managementvennootschappen die bestuurder of zaakvoerder van andere vennootschappen zijn.

  De Belgische fiscus voert sedert enkele jaren controles op de aftrekbaarheid van managementprestaties als beroepskosten. Het bestaan en de omvang van de effectieve prestaties wordt hierbij onder de loep genomen. De vergoedingen moet marktconform zijn. De fiscus kan zich hierbij steunen op recente rechtspraak in haar voordeel.

  • Bedrijfsleiders met een eigen exploitatie- of managementvennootschap waarin vastgoed werd aangekocht. Dat kan zowel gaan over een vruchtgebruikconstructie als een aankoop in volle eigendom.

  Hou er rekening mee dat de fiscus ook gebruik maakt van informatie die ze vindt op het internet : sociale media, advertenties op websites, zowel van particulieren als bedrijven. Bij elke controle wordt de website van het te controleren bedrijf intensief bekeken. Ook eventuele Facebook en LinkedIn profielen van de onderneming en haar bestuurders worden ontleed.

  De controleurs die bij de ondernemingen binnenkomen zijn bijgevolg heel goed geïnformeerd en voorbereid.

  Zorg ervoor dat U ook goed voorbereid bent ! Wij kunnen U hier uiteraard in bijstaan. Hebt U nood aan een fiscale audit ? Neem dan contact op met ons !

  Bron afbeelding: 

  https://bigdatabigbrotherbigboon.wordpress.com/2016/11/01/big-data-in-society-security-terrorism-conflict-and-intervention/

  De nieuwe innovatie-aftrek: een opportuniteit voor IT-bedrijven

  Op 2 februari 2017 werd door het parlement de wet goedgekeurd waarbij een fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten werd ingevoerd.

  Deze aftrek geldt reeds voor inkomsten die gerealiseerd werden vanaf 1 juli 2016 en kan dus ook al van toepassing zijn voor het voorbije boekjaar. 

  De inkomsten die voor de aftrek in aanmerking komen moeten betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten, meer specifiek:

  1/ octrooien of aanvullend beschermingscertificaten

  2/ kwekersrechten

  3/ weesgeneesmiddelen

  4/ data- of marktexclusiviteit

  5/ auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s of software

  Het is deze laatste categorie die voor de vele IT-bedrijven interessante perspectieven biedt. Ook software die ontwikkeld werd voor de verbetering van interne bedrijfs- en productieprocessen kan in aanmerking komen voor de aftrek.

  De aftrek bedraagt 85% van de kwalificerende netto-inkomsten, maar er zijn toch enkele belangrijke aandachtspunten :

  • De software moet het resultaat zijn van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject zoals gedefinieerd voor de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing O&O
  • De software mag nog geen inkomsten voortgebracht hebben vóór 1 juli 2016
  • De aftrek wordt beperkt indien de software slechts gedeeltelijk door de onderneming werd ontwikkeld.

  Om van deze aftrek te kunnen genieten is het van cruciaal belang om te kunnen beschikken over bewijskrachtige gegevens en documentatie, zowel wat inkomsten en gerelateerde uitgaven betreft.

  Uiteraard kan ons kantoor U begeleiden bij deze administratieve verplichtingen. 

  Dit is een niet te missen opportuniteit !