CARRY-BACK VOOR VERLIEZEN

Ingevolge de wet die op 18/6/2020 werd goedgekeurd, kunnen de bedrijven, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting, gebruik maken van een nieuwe en éénmalige “carry-back voor verliezen”.

Voor vennootschappen kan de winst van een boekjaar afgesloten tussen 13/3/2019 en 31/12/2020 geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden door middel van dit carry-back systeem.

Voorwaarden:

  • De maatregel mag slechts in één belastbaar tijdperk gebruikt worden (bijvoorbeeld ofwel met betrekking tot het boekjaar dat afsluit op 31/12/2019 ofwel met betrekking tot het boekjaar dat afsluit op 31/12/2020)
  • Het bedrijf mag zich vóór het begin van de Covid-19 pandemie nog niet in moeilijkheden bevinden

Praktisch

  • Het fiscaal resultaat van het belastbare tijdperk dat is afgesloten tussen 13 maart 2019 en 31 december 2020 (naargelang het geval aanslagjaar 2019 of 2020) kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden met een maximum van 20 miljoen euro.
  • De vrijstelling moet in de fiscale aangifte worden opgenomen zonder enige boekhoudkundige verwerking. De vrijstelling is dus niet zichtbaar in de boekhouding. Om die reden is deze ‘reserve’ bijgevolg voor vennootschappen ook niet onderworpen aan de zgn. ‘onaantastbaarheidsvoorwaarde’.
  • In de fiscale aangifte van het daaropvolgende boekjaar moet de eerder vrijgestelde reserve teruggenomen worden en wordt dan afgezet tegen de verliezen van dat boekjaar (= lopende of volgende boekjaar).

Voorbeeld

In boekjaar 2019 heeft een vennootschap een belastbaar resultaat van 750.000 Euro.  Ze verwacht voor het boekjaar 2020 een verlies van 250.000 Euro als gevolg van de Corona-crisis.  De vennootschap heeft dan de optie om in de belastingaangifte van het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) die 250.000 Euro vrij te stellen en wordt dan op slechts 500.000 Euro belast.  Indien er in boekjaar 2020 ook daadwerkelijk een verlies wordt geleden van 250.000 Euro of meer, dan zal de vrijgestelde winst van 2019 hiermee verrekend worden en is er voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bijgevolg geen belastbare winst.  Alleen het gedeelte van het verlies dat méér zou bedragen dan 250.000 Euro kan dan nog overgedragen worden naar het volgende boekjaar.

Sanctie

Indien de vrijgestelde winst in het eerste boekjaar meer dan 10% bedraagt van het effectieve verlies van het tweede boekjaar, zal een afzonderlijke bijkomende aanslag verschuldigd zijn. Het percentage van deze sanctie zal fluctueren in functie van de overschrijding van de 10% grens, met een maximum van 20% van het ten onrechte genoten belastingvoordeel.

Uitsluitingen

  • Vennootschappen die tussen 12 maart 2020 en de indieningsdatum van de aangifte m.b.t. het aanslagjaar 2021 dividenden uitkeren, eigen aandelen inkopen en/of kapitaalverminderingen doorvoeren
  • Vennootschappen die tussen 12 maart 2020 en de indieningsdatum van de aangifte m.b.t. het aanslagjaar 2021 aandelen aanhouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs.
  • Vennootschappen die onderworpen zijn aan een bijzonder fiscaal regime.

Auteursrechten image: deimosz