NIEUWE REGELS VOOR INVORDERING VAN CONSUMENTENSCHULDEN VANAF 1/9/23

Vanaf 1 september 2023 gelden nieuwe – strengere – regels indien een bedrijf een schuld wil invorderen van een consument (B2C). De nieuwe regels gelden dus niet voor overeenkomsten afgesloten met een andere onderneming (B2B).

Vanaf 1 september 2023 dient U dus uw contractvoorwaarden en algemene voorwaarden van uw klanten-consumenten aan de nieuwe regelgeving aan te passen!

Hieronder een samenvatting van de nieuwe regelgeving :

VERPLICHTINGEN

1/ kosteloze eerste herinnering:

Als de consument zijn schuld niet betaald heeft op de vervaldag, moet de onderneming een kosteloze ingebrekestelling sturen onder de vorm van een eerste herinnering. De dag na de elektronische verzending of de derde dag na de verzending per brief van deze ingebrekestelling begint een wachttermijn minstens 14 kalenderdagen.

Minimuminhoud van deze eerste herinnering :

 • Naam en ondernemingsnummer eisende onderneming
 • Het verschuldigde saldo
 • Het bedrag van het schadebeding bij niet-betaling binnen de 14 dagen
 • Beschrijving geleverde product of dienst
 • Datum opeisbaarheid van de schuld
 • De termijn waarbinnen de schuld moet betaald worden vooraleer kosten, intresten of vergoeding worden aangerekend

Een beding in de overeenkomst, verkoopwaarden, factuurvoorwaarden dat de onderneming vrijstelt van deze eerste herinnering en de vormvoorwaarden is verboden en nietig.

Voor onderneming die doorlopende diensten leveren aan consumenten, zijn alleen de eerste drie herinneringen voor binnen hetzelfde jaar kosteloos.  Daarna mogen wel kosten aangerekend worden (maximum 7,50 Euro per herinnering + de portkosten)

2/ informatieplicht

“Onverwijld” en op vraag van de consument moet de onderneming aan de consument alle bewijsstukken van de schuld en alle nodige informatie bezorgen over hoe een betwisting van de schuld moet gebeuren.

3/ Verwijlintresten 

 • Maximale verwijlintrest : referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. (voor het de derde kwartaal 2023 op 12% vastgesteld)
 • Te berekenen op de nog te betalen som.
 • Vanaf het verstrijken van de wachttermijn, tenzij je een kmo bent.

4/ Schadebedingen

 • Maximale bedragen afhankelijk van het uitstaand saldo:
  • Schuld >= 150 euro: 20 euro;
  • Schuld <> 150,01 en 500 euro: 30 euro + 10% van de schuld;
  • Schuld > 500 euro: 65 euro + 5% van de schuld op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro.

 

SANCTIES

 1/ Strafrechtelijke boetes

Aan ondernemingen die de wettelijke voorschriften niet naleven kunnen boetes worden opgelegd voor diverse overtredingen, waaronder:

 • Onjuiste verzending van de initiële betalingsherinnering;
 • Foutieve berekening van het schadebedrag;
 • Niet voldoen aan de verplichting tot informatieverstrekking.

De omvang van de opgelegde boetes kan variëren van €26 tot €10.000, of tot 4% van de jaaromzet van het laatste afgesloten boekjaar (dit bedrag wordt vermenigvuldigd met opdeciemen).

2/ Terugbetaling van betaalde bedragen aan de consument

Indien de consument zijn schuld zou betaald hebben zonder dat de bovenstaande verplichtingen werden gerespecteerd, dan gaat het burgerrechtelijk om een onverschuldigde betaling te kwader trouw verkregen. De betalingen die de onderneming heeft ontvangen in strijd met de wet, zal door diegene die de betaling heeft ontvangen aan de consument moeten worden terugbetaald.  De invordering kan dan ook niet opnieuw opgestart worden want de foutieve betaling door consument wordt geacht bevrijdend te zijn.

3/ Weigering van minnelijke invordering

Indien een onderneming de nieuwe wetgeving niet respecteert, zal minnelijke invordering geweigerd worden.  Een openstaande vordering zal bijgevolg niet kunnen worden ingevorderd door de gerechtsdeurwaarder indien bovenstaande formaliteiten niet correct werden nageleefd. Het is de onderneming die daarbij moet bewijzen dat zij de wettelijke verplichtingen heeft nageleefd.

 

 INWERKINGTREDING

De nieuwe wetgeving is van toepassing vanaf 01/09/2023 voor alle nieuwe overeenkomsten of nieuwe schulden.

De nieuwe wetgeving is van toepassing vanaf 01/12/2023 voor al uw overeenkomsten gesloten vóór 1 september 2023, waarbij de invordering of betaalachterstand plaatsvindt na 1 september 2023.

Image by upklyak on Freepik.