NIEUWE REGELS VOOR INVORDERING VAN CONSUMENTENSCHULDEN VANAF 1/9/23

Vanaf 1 september 2023 gelden nieuwe – strengere – regels indien een bedrijf een schuld wil invorderen van een consument (B2C). De nieuwe regels gelden dus niet voor overeenkomsten afgesloten met een andere onderneming (B2B).

Vanaf 1 september 2023 dient U dus uw contractvoorwaarden en algemene voorwaarden van uw klanten-consumenten aan de nieuwe regelgeving aan te passen!

Hieronder een samenvatting van de nieuwe regelgeving :

VERPLICHTINGEN

1/ kosteloze eerste herinnering:

Als de consument zijn schuld niet betaald heeft op de vervaldag, moet de onderneming een kosteloze ingebrekestelling sturen onder de vorm van een eerste herinnering. De dag na de elektronische verzending of de derde dag na de verzending per brief van deze ingebrekestelling begint een wachttermijn minstens 14 kalenderdagen.

Minimuminhoud van deze eerste herinnering :

 • Naam en ondernemingsnummer eisende onderneming
 • Het verschuldigde saldo
 • Het bedrag van het schadebeding bij niet-betaling binnen de 14 dagen
 • Beschrijving geleverde product of dienst
 • Datum opeisbaarheid van de schuld
 • De termijn waarbinnen de schuld moet betaald worden vooraleer kosten, intresten of vergoeding worden aangerekend

Een beding in de overeenkomst, verkoopwaarden, factuurvoorwaarden dat de onderneming vrijstelt van deze eerste herinnering en de vormvoorwaarden is verboden en nietig.

Voor onderneming die doorlopende diensten leveren aan consumenten, zijn alleen de eerste drie herinneringen voor binnen hetzelfde jaar kosteloos.  Daarna mogen wel kosten aangerekend worden (maximum 7,50 Euro per herinnering + de portkosten)

2/ informatieplicht

“Onverwijld” en op vraag van de consument moet de onderneming aan de consument alle bewijsstukken van de schuld en alle nodige informatie bezorgen over hoe een betwisting van de schuld moet gebeuren.

3/ Verwijlintresten 

 • Maximale verwijlintrest : referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. (voor het de derde kwartaal 2023 op 12% vastgesteld)
 • Te berekenen op de nog te betalen som.
 • Vanaf het verstrijken van de wachttermijn, tenzij je een kmo bent.

4/ Schadebedingen

 • Maximale bedragen afhankelijk van het uitstaand saldo:
  • Schuld >= 150 euro: 20 euro;
  • Schuld <> 150,01 en 500 euro: 30 euro + 10% van de schuld;
  • Schuld > 500 euro: 65 euro + 5% van de schuld op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro.

 

SANCTIES

 1/ Strafrechtelijke boetes

Aan ondernemingen die de wettelijke voorschriften niet naleven kunnen boetes worden opgelegd voor diverse overtredingen, waaronder:

 • Onjuiste verzending van de initiële betalingsherinnering;
 • Foutieve berekening van het schadebedrag;
 • Niet voldoen aan de verplichting tot informatieverstrekking.

De omvang van de opgelegde boetes kan variëren van €26 tot €10.000, of tot 4% van de jaaromzet van het laatste afgesloten boekjaar (dit bedrag wordt vermenigvuldigd met opdeciemen).

2/ Terugbetaling van betaalde bedragen aan de consument

Indien de consument zijn schuld zou betaald hebben zonder dat de bovenstaande verplichtingen werden gerespecteerd, dan gaat het burgerrechtelijk om een onverschuldigde betaling te kwader trouw verkregen. De betalingen die de onderneming heeft ontvangen in strijd met de wet, zal door diegene die de betaling heeft ontvangen aan de consument moeten worden terugbetaald.  De invordering kan dan ook niet opnieuw opgestart worden want de foutieve betaling door consument wordt geacht bevrijdend te zijn.

3/ Weigering van minnelijke invordering

Indien een onderneming de nieuwe wetgeving niet respecteert, zal minnelijke invordering geweigerd worden.  Een openstaande vordering zal bijgevolg niet kunnen worden ingevorderd door de gerechtsdeurwaarder indien bovenstaande formaliteiten niet correct werden nageleefd. Het is de onderneming die daarbij moet bewijzen dat zij de wettelijke verplichtingen heeft nageleefd.

 

 INWERKINGTREDING

De nieuwe wetgeving is van toepassing vanaf 01/09/2023 voor alle nieuwe overeenkomsten of nieuwe schulden.

De nieuwe wetgeving is van toepassing vanaf 01/12/2023 voor al uw overeenkomsten gesloten vóór 1 september 2023, waarbij de invordering of betaalachterstand plaatsvindt na 1 september 2023.

Image by upklyak on Freepik.

 

Help !!!! Ik ben klant van een digitaal kantoor.

Vereenvoudig je boekhouding met Billtobox

Als ondernemer is een georganiseerde en efficiënte boekhouding van cruciaal belang voor het succes van je bedrijf. Gelukkig is er nu Billtobox, een eenvoudige oplossing die je helpt om je financiën op orde te houden. In deze handleiding delen we stapsgewijs hoe je als cliënt het gemakkelijkst kunt werken met Billtobox en laten we zien hoe deze tool je helpt bij het stroomlijnen van je administratieve processen. Door deze handleiding te volgen, zul je merken dat je boekhouding minder tijd kost en je meer controle geeft over je financiële gegevens.

Stap 1: Billtobox account opzetten

Om te beginnen, dien je een Billtobox account aan te maken. Je kunt dit regelen met onze Office Manager Isabel Claes, wat tevens kostenefficiënter is. Daarnaast is het belangrijk om de Billtobox app te downloaden op je smartphone, dat is gratis en stelt je in staat om de tool altijd bij de hand te hebben.

Stap 2: Download onze Billtobox richtlijnen

Om het meeste uit Billtobox te halen, is het belangrijk om bepaalde stappen dagelijks of wekelijks te doorlopen.

Veel succes

(foto: Image by WangXiNa on Freepik)

Vanaf 01/01/2023 is er een belangrijke wijziging met betrekking tot de facturatie van werk in onroerende staat.

Toelichting met betrekking tot deze wijzigingen.

Wetgeving tot 31/12/2022

Verplichte vermelding op de factuur : “BTW verlegd”

De verlegging van de BTW naar de afnemer is mogelijk wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • De dienstverrichter is
   • in België gevestigd en moet periodiek BTW aangiften indienen of
   • in het buitenland gevestigd en heeft in België een aansprakelijk vertegenwoordiger aangesteld

en

  • De afnemer is
   • in België gevestigd en moet periodiek BTW aangiften indienen of
   • in het buitenland gevestigd en heeft in België een aansprakelijk vertegenwoordiger aangesteld.

 

Wetgeving vanaf 01/01/2023

Verplichte vermelding op de factuur :

‘Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten’

De verlegging van de BTW naar de afnemer moet toegepast worden in alle gevallen waarbij de afnemer in België periodieke aangiftes indient.

Dit betekent in de praktijk :

Bij facturatie aan een onderneming die geen periodieke BTW aangiften moeten indienen, zal op de factuur BTW moeten aangerekend worden (6% of 21% al naargelang de situatie).  Dit gaat dan over volgende afnemers:

  • kleine ondernemingen en forfaitaire landbouwondernemingen die vrijgesteld zijn van periodieke BTW aangiften;
  • niet BTW plichtige ondernemingen
  • buitenlandse ondernemingen die in België geen periodieke BTW aangiften indienen, noch via een aansprakelijk vertegenwoordiger, noch via een rechtstreekse BTW identificatie

Een buitenlandse onderneming die in België via rechtstreekse identificatie een BTW nummer aanhoudt zal vanaf nu gehouden zijn de BTW te voldoen in plaats van de dienstverrichter.

Bij facturatie van werk in onroerende staat in België aan een buitenlandse onderneming met een rechtstreekse BTW identificatie, moet bijgevolg vanaf 01/01/2023 eveneens de BTW verlegd worden naar de afnemer.

Het is de afnemer die de aannemer op de hoogte moet brengen van het feit dat hij al dan niet periodieke BTW aangiften in België indient. Een onderneming die aan de aannemer haar BE-nummer meedeelt, zonder expliciete melding dat ze geen periodieke BTW aangiften indient, zal door de aannemer gefactureerd worden zonder BTW, maar daarbij moet wel de verplichte vermelding op de factuur aangebracht worden.

Tenzij de afnemer binnen een termijn van één maand na ontvangst van de factuur de aannemer op de hoogte brengt van het feit dat hij geen periodieke BTW aangiften indient, wordt de aannemer ontslagen van de aansprakelijkheid voor wat betreft de hoedanigheid van de afnemer. Voldoet de afnemer vervolgens dan toch niet aan de gestelde voorwaarden, dan zal hij nog als enige aansprakelijk zijn voor de verschuldigde BTW, interesten en boeten.

NIEUWE EN NOG LOPENDE CORONAMAATREGELEN

Indien u denkt in aanmerking te komen voor één of meerdere van deze steunmaatregelen en u wenst onze hulp bij de aanvraag, gelieve dan contact op te nemen met één van onze medewerkers.

 

Tijdelijke werkloosheid

Ben je getroffen door deze maatregelen en kan je hierdoor je werknemers niet meer laten werken? Dan is er toch wat goed nieuws te melden. Vandaag zou de versoepelde procedure voor het toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht weer van kracht worden.

Het is echter nog wachten op een publicatie van de wettelijke basis.

Welke gevolgen heeft een terugkeer van de versoepelde procedure voor jou?

  • Je was al erkend als hard getroffen werkgever (meer dan 20% werkloosheid in 2020/2) of bent actief in een hard getroffen sector? Voor jou zou er niets veranderen.
  • Je behoort niet tot de hard getroffen werkgevers? Dan moest je sinds 1 september ofwel gebruik maken van economische werkloosheid bij gebrek aan werk ofwel de klassieke procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht volgen bij een quarantaine of bij een sluiting van de school of crèche. Jij zou vanaf vandaag weer de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen gaan toepassen. Wat houdt dit in?
   • Je hoeft geen voorafgaandelijke meldingen meer te doen aan de RVA
   • Je hoeft geen C3.2A controle-formulieren meer af te leveren aan je werknemers
   • De dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geef je maandelijks door aan je sociaal secretariaat

 

Overbruggingsrecht

Daarnaast heb je als zelfstandige recht op het overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot 31 december voor de zelfstandigen die nog steeds onder de sluitingsmaatregelen vallen en de zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van deze sectoren, waardoor ook zij nog steeds gedwongen hun activiteit moeten onderbreken. Voor de maanden oktober en november wordt het bedrag zelfs verdubbeld. Wie het dubbele crisis-overbruggingsrecht zal kunnen genieten, moet echter ook nog bepaald worden.

 

Nieuwe premie Vlaams Gewest

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% kunnen binnenkort een premie aanvragen bij VLAIO. Deze omzetdaling moet zich voordoen in ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020, ofwel de periode van 19 oktober tot en met 18 november 2020. Deze maatregel zal kunnen worden aangevraagd vanaf 16 november 2020.  (je kan dit aanvragen en opvolgen via de Vlaio website)

 

Federale steun

1/ Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten

2/ Uitbreiding van de overheidsleningen

3/ Fiscale steun

  • Afbetalingsplan voor fiscale schulden
  • Carry back voor coronaverliezen
  • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona
  • Verhoogde investeringsaftrek voor KMO’s van 25% voor investeringen tussen 12/3/2020 en 31/12/2022
  • Geen decembervoorschot BTW te betalen
  • Onthaal en receptiekosten gemaakt tussen 8/6/2020 en 31/12/2020 zijn 100% aftrekbaar

4/ Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

5/ Vrijgestelde forfaitaire vergoeding voor thuiswerk van 129,48 Euro/maand

 

Veel succes en stay safe!

Bron afbeelding: RV